DO POBRANIA

WK – REGULAMIN WK

WK –  Kwestionariusz II edycja

Załącznik Samoocena-kompetencji-standardowych

pdfKwestionariusz rekrutacyjny 19042016 – wersja pdf

pdfRegulamin uczestnictwa w projekcie 19042016 – wersja pdf

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „WySPA KOMPETENCJI”rozwiń

Nr. projektu UDA- POWR.03.01.00-00-K142/15 -00                                           

 

 I. Informacje o Projekcie

 

 1. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zwaną

dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.01.00-00-K142/15,

 1. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, pok. 115; tel. 081 45 29 438, czynne w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.
 2. Projekt swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę.
 3. Celem ogólnym Projektu jest: Wzrost i utrwalenie kompetencji komunikacyjnych,
  z przedsiębiorczości i zawodowych kluczowych z perspektywy pracodawców poprzez aktywizację
  i maksymalnie efektywne działania oparte o bilans 100 uczestników (24 kobiety, 76 mężczyzn)
  w ramach inicjacji długofalowej strategii rozwoju kompetencji studentów/ek  Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) oraz kontynuacja kształcenia lub podjęcie zatrudnienia w ciągu 6m –cy od zakończenia kształcenia przez co najmniej 40% Uczestników.
 4. Okres realizacji działań w Projekcie od 01.04.2016 r. do 30.04.2018 r.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

II. Przepisy ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie, zasady rekrutacji Uczestników,

organizację wsparcia oraz obowiązki Uczestników Projektu.

 1. Koszty realizacji Projektu pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  i budżetu państwa.
 2. Ogólny nadzór należy do kompetencji Dyrektora Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej.
 3. Rozstrzyganie sporów i spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy do kompetencji Kanclerza WSPA .

III. Słownik pojęć

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – oznacza to Projekt „Wyspa Kompetencji” realizowany zgodnie z wnioskiem
  nr POWR.03.01.00-00-K142/15, wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami do wniosku.
 2. Uczelni – należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA),
 3. Studencie – należy przez to rozumieć studenta Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

w Lublinie kierunków: Transport, Architektura, Informatyka.

 1. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć studenta Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
  i Administracji w Lublinie zakwalifikowanego do udziału w Projekcie.
 2. Biurze obsługi studenta – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną odpowiedzialną
  za obsługę uczestników projektu – pok.115 w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
  w Lublinie.

IV. Warunki uczestnictwa w Projekcie

 

 1. Podstawowym kryterium kwalifikowalności do udziału w Projekcie jest posiadanie statusu studenta Wydziału Nauk Technicznych w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
  w Lublinie, V lub VI semestru w roku kalendarzowym 2016 lub 2017 na kierunkach: Architektura, Informatyka, Transport, w momencie zgłoszenia do udziału w Projekcie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu jest złożenie w Biurze projektu Kwestionariusza rekrutacyjnego.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych mają takie same prawa do udziału w procesie rekrutacji,
  jak studenci studiów stacjonarnych.
 4. Zgodnie z zasadami równości szans, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych w ramach Projektu zadań oraz do form wsparcia.
 5. Informacje o realizowanych w ramach Projektu działaniach dostępne są w siedzibie Biura projektu, na stronie internetowej www.wspa.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

V. Zasady rekrutacji uczestników

 

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie przez wolny nabór w następujących terminach:
 • 1 edycja od 01 kwietnia 2016 do 31 maja 2016 r.;
 • 2 edycja od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2017 r.
 1. Dokumentacja projektu w tym Kwestionariusz rekrutacyjny dostępne są w Biurze projektu oraz
  na stronie internetowej projektu; www.wyspakompetencji.wspa.pl.
 2. Strategia informacyjno-promocyjna obejmie: ogłoszenia na Uczelni, m.in. w Dziekanacie, Biurze karier, Biurze Projektu, stronie WWW, informacje w portalach społecznościowych, e-mailing, plakaty, spotkania otwarte, bieżące informowanie przez kadrę administracyjną/naukową, zaangażowanie środowiska studenckiego: samorządu oraz kół naukowych.
 3. Kryteria rekrutacji:
 4. a) formalne – posiadanie statusu studenta/ki WSPA Wydziału Nauk Technicznych, V lub VI semestr studiów na kierunkach Informatyka, Transport, Architektura;
 5. b) premiujące:

– poziom motywacji do udziału w projekcie – 0-5 pkt.;

– indywidualne wyniki narzędzia samooceny kompetencji standardowych 0-5 pkt.;

– osoby niepełnosprawne – + 2 pkt.;

 1. c) pomocnicze – kolejność zgłoszeń.
 2. W razie niewystarczającej liczby osób rekrutacja zostanie przedłużona.
 3. Za nabór odpowiedzialny jest Pracownik ds. rekrutacji, pok. 112, tel. 81 45 29 495; czynne
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w weekendy podczas zjazdów w godz. 8.00-14.00.
 4. Za zakwalifikowanie Kandydatów do udziału w Projekcie odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik, Koordynator działań oraz Pracownik ds. rekrutacji.
 5. Weryfikacji dokumentów dokonuje na bieżąco osoba na stanowisku: Pracownik ds. rekrutacji,
  a zatwierdza Kierownik projektu.
 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 • wypełnienie przez Kandydata Kwestionariusza rekrutacji i dostarczenie do Biura projektu;
 • po dostarczeniu dokumentów Pracownik ds. rekrutacji przeprowadzi weryfikację formalną
  i merytoryczną dokumentów.
 1. O konieczności uzupełnienia lub poprawienia dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, Kandydaci będą informowani na bieżąco telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.
  W przypadku nie spełnienia zaleceń Organizatora kandydatura może zostać odrzucona w procesie kwalifikacji.
 2. Studenci, którzy mimo spełnienia warunków kwalifikowalności nie zostaną zakwalifikowani
  do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
  W przypadku rezygnacji któregoś z Beneficjentów, wolne miejsce będzie proponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
 3. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 100 studentów studiów inżynierskich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w tym:
 4. a) 24 kobiety
 5. b) 76 mężczyzn
 6. Wśród powyższych osób 54 uczestników projektu zostanie rekrutowanych spośród studentów studiów stacjonarnych i 46 uczestników spośród studentów studiów niestacjonarnych
  w następującym podziale:

Nabór I (01.04.2016 do 31.05.2016)   

STUDENCI STACJONARNI:

Architektura -8

Informatyka – 18

Transport – 8

STUDENCI NIESTACJONARNI

Architektura – 7

Informatyka – 7

Transport – 7

Nabór II – (02.01.2017 do 31.03.2017 )

STUDENCI STACJONARNI:

Informatyka – 12

Transport – 8

STUDENCI NIESTACJONARNI:

Informatyka- 18

Transport – 7

14.Po zakończeniu procesu rekrutacji nastąpi podpisanie umów z Uczestnikami projektu.

 

VI. Organizacja wsparcia

 

 1. Projekt obejmuje organizację poniższych form wsparcia:

BILANS KOMPETENCJI: wstępny – definiujący indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji oraz końcowy, którego efektem będzie opis preferowanych dla uczestnika stanowisk i potencjalnych pracodawców.

ROZWÓJ KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH:
Trening komunikacyjny – warsztaty metodą projektową. Praca przebiegać będzie w 11 grupach
po 7-10 osób, czas trwania: 21h

Practical English training – szkolenie metodą projektową, zakończone egzaminem i certyfikacją
wg standardu TOIEC/TELC/równoważnego. Zajęcia będą prowadzone w 11 grupach po 7-10 osób. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma średnio 5 godzin konwersacji z native speakerem.

Indywidualny  Trening Kompetencji w oparciu o indywidualny dostęp do programu rozwojowego umożliwiającego spersonalizowane ćwiczenie kompetencji w wirtualnym świecie.

ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;


Szkolenie „Przedsiębiorczość i ekonomia dla nieekonomistów” 11 grup 7-10 osób, 4 dni x 8 godzin. Szkolenie zakończone egzaminem i certyfikatem (wg standardu VCC/równoważnego). Uczestnicy otrzymają podręczniki oraz wyżywienie.

Seminarium „Zainspiruj biznes” (3 edycje seminarium 1 dzień x 7 godzin – łącznie 100 Uczestników)

Z udziałem przedsiębiorców/pracodawców. Uczestnicy otrzymają materiały oraz wyżywienie.

ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH;

 

Szkolenia odrębne dla każdego z  kierunku studiów:

Dla studentów Architektury – Inżyniera projektowania komputerowego CAD 2D i 3D – Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 2 grup 7-8 osobowych i trwać będzie 64 godziny/grupę.

Dla studentów Informatyki – Administrator sieci Cisco. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 6 grup 7-10 osobowych i trwać będzie 80 godzin/grupę.

Dla studentów Transportu – Obsługa naziemna statków powietrznych.  Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 4 grup 7-8 osobowych i trwać będzie 64 godziny/grupę.

Praca w interdyscyplinarnych zespołach projektowych – praktyczne zadania projektowe.

33 grupy projektowe, 3-4 osobowe zespoły  projektowe , które przy wsparciu praktyków  z różnych dziedzin pracować będą nad  własnymi projektami.

Competence&co-working training – pięciodniowa wizyta studyjna – Włochy – 4 grupy, Hiszpania
-2 grupy, Słowenia – 1 grupa – interdyscyplinarna wizyta studyjna wzmacniająca wszystkie kompetencje uwzględnione w projekcie tj. komunikacyjne, przedsiębiorczość i kompetencje zawodowe.

 1. Organizator zastrzega możliwość zmian w harmonogramie.
 2. Zajęcia odbywają się:
 • dla studentów stacjonarnych w dni robocze od poniedziałku do piątku;
 • dla studentów niestacjonarnych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych lub
  w sobotę i niedzielę.
 1. Udział we wszystkich typach wsparcia jest obowiązkowy. Uczestnik każdorazowo potwierdza swoją obecność na liście obecności.
 2. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności w formie pisemnej spowodowane chorobą lub ważnymi okolicznościami. Dopuszczalny próg nieobecności godzin na zajęciach przypadający na

jednego Uczestnika, wynosi 20% jednostek zajęciowych (20% godzin zajęć).

VII. Obowiązki Uczestnika Projektu

 

 1. Uczestnik niniejszego Projektu zobowiązany jest do:
 2. a) złożenia kompletu dokumentów;
 3. b) informowania Organizatora o każdej zmianie danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu rekrutacyjnym, w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany;
 4. c) przestrzegania zasad i warunków określonych w Regulaminie;
 5. d) systematycznego uczęszczania na zajęcia;
 6. e) powiadomienia o przewidywanej nieobecności na zajęciach najpóźniej na dzień przed zajęciami

oraz pisemnego usprawiedliwiania swojej nieobecności;

 1. f) wypełniania kwestionariuszy (testów, ankiet) niezbędnych do oceny efektywności i jakości

szkoleń w trakcie trwania projektu, przystąpienie do egzaminów w ramach projektu;

 1. g) udzielenia informacji o swojej sytuacji zawodowej/edukacyjnej w okresie do 6 miesięcy
  od zakończenia kształcenia w WSPA oraz po upływie 12 miesięcy od zakończenia kształcenia;
 2. h) godnego reprezentowania społeczność Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
  w Lublinie;
 3. i) sumiennie i starannie wykonywać czynności i zadania objęte programem Projektu oraz stosować się do poleceń kadry Projektu;
 4. j) przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe
  oraz wszystkie Regulaminy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 5. k) przestrzegać zasady współżycia społecznego.
 6. Uczestnik niniejszego Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez skutków finansowych w przypadku zgłoszenia na piśmie rezygnacji najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć w ramach pierwszego typu wsparcia.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie niezgłoszonej w terminie, o którym mowa
  w punkcie 2, Organizator ma prawo domagać się od Uczestnika pokrycia kosztów uczestnictwa
  w Projekcie.
 8. Uczestnikowi Projektu nie może być udzielony urlop dziekański chyba, że zrezygnuje z udziału
  w Projekcie z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.

VIII.  Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje podczas trwania Projektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania go do nowych wytycznych związanych z realizacją Projektu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec studenta w przypadku wstrzymania finansowania

Projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również spowodowanego brakiem środków
na realizację Projektu.

Lublin, dnia 19 kwietnia 2016 r.